Projecten

Afspraken tussen MKB en banken

Na de banken crisis hebben de nederlandse handelsbanken hun kredietbeleid aangepast.
Veel MKB'ers worden belemmerd in groei en expansie van hun bedrijf doordat banken onrealistische eisen stellen ten aanzien van zekerheden en winstprognoses. Ook is het vaak onduidelijk op welke gronden een krediet wordt afgewezen.
MKB nederland heeft gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de banken en dit heeft geleid tot een aantal duidelijke afspraken die de kredietverlening voor het MKB inzichtelijker moeten maken.

Ondernemend Buren over de toekomst

Ondernemers in Buren adviseren de lokale politiek over de economische koers.

Ontwikkel tijdig plannen voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, gebaseerd op een reële behoefte van Burense bedrijven (ca. 9 ha. voor de korte termijn). Beperk de financiële lasten voor bedrijven.
Reserveer een deel van de OZB opbrengsten opgebracht door het bedrijfsleven en de toeristenbelasting voor projecten ten gunste van de lokale economie. Stel een detailhandelsvisie op voor de gemeente voor de langere termijn.
Betrek tenslotte het bedrijfsleven actief bij het opstellen van economisch beleid en de uitvoering van plannen.

Dit is het advies van de ondernemers in Buren, verenigd in het Ondernemers Platform Buren (OPB), aan de gemeenteraad en politieke partijen in het rapport Ondernemend Buren over de toekomst.
Het rapport, tot stand gekomen met hulp van Adviesbureau Kardol en de KvK Midden-Nederland, bevat een analyse van de economische ontwikkelingen in de gemeente Buren.
Thema´s die aan bod komen zijn: de lokale economie, werkgelegenheid, bedrijfshuisvesting en detailhandel.

De ondernemers adviseren de Burense politiek in verband met de verkiezingsprogramma´s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010.

Enkele gegevens uit het onderzoek: de land- en tuinbouw, bouw en vervoerssector zijn sterk vertegenwoordigd in de gemeente.
De industriesector is minder dan gemiddeld (in de provincie) aanwezig. In vergelijking met de regio Rivierenland (23%) zijn er weinig Burense bedrijven gevestigd op een bedrijventerrein (17%). Daar staat tegenover dat veel bedrijven in het buitengebied zijn gevestigd (37%).
Het regionale gemiddelde is hier 22%.
Ondernemers in het buitengebied waarderen hun vestigingslocatie veelal hoog. Uit onderzoek van de KvK (2007) blijkt dat ca. 11% verplaatsingsplannen heeft. De aangegeven behoefte aan bouwgrond geeft een indicatie van de ruimtevraag van bedrijven voor de komende paar jaar: die ruimtebehoefte blijkt ca. 9 ha. te zijn voor de gehele gemeente.
De kern Lienden kent met 3,9 ha. de grootste ruimtevraag. 11 van 16 kernen in de gemeente beschikken nog over winkelvoorzieningen.
De laatste jaren is een trend zichtbaar dat er in de kleinste dorpen steeds minder winkels zijn.
Daar staat tegenover dat er een lichte versterking is van het winkelaanbod in de grotere dorpen. Lienden en Maurik zijn de kernen met het grootste winkelaanbod (respectievelijk 65 en 48 vestigingen).