Doelstellingen

Stichting Ondernemers Platform Buren (OPB) is een samenwerking van 5 actieve ondernemersverenigingen in de gemeente Buren.

Om de belangen van lokale ondernemers beter te kunnen behartigen is gezocht naar samenwerking.
Zonder de eigen identiteit prijs te geven komen de 5 Burense ondernemersverenigingen op voor de belangen van alle Burense ondernemers.

De functie van het OPB is niet vrijblijvend, zowel het college van B&W als de gemeenteraad van Buren kunnen het OPB om advies vragen als het gaat om economische vraagstukken. Ook denkt het OPB mee over lokaal economisch beleid.

De volgende verenigingen maken deel uit van het OPB:

  • Ondernemersvereniging Buren
  • Maurik Nu
  • Ondernemersvereniging Lienden, Ommeren, Ingen (LOI)
  • Bedrijvenparkvereniging Doejenburg
  • Ondernemersvereniging De Hofstede
  • Aangevuld met een vertegenwoordiging van de recreatiesector en de fruitteeltsector in de gemeente Buren

Doelstellingen

De samenwerkende ondernemersverenigingen in de gemeente Buren hebben als doel het behartigen van de belangen van alle ondernemers in de gemeente Buren en het verbeteren en stimuleren van het ondernemersklimaat in de gemeente Buren’.

Naast deze algemene doelstelling kiest het OPB er voor een lijst met prioriteiten op te stellen die regelmatig geactualiseerd worden.
In willekeurige volgorde volgen onderstaand de belangrijkste prioriteiten die het OPB in onderhandelingen aan de orde wil stellen.

Prioriteiten

  • Het OPB wil met zowel de gemeenteraad als het college van B&W regelmatig meepraten en meedenken over visies, beleid en plannen die verwant zijn aan het bedrijfsleven. Ook zal het OPB de voortgang van alle initiatieven van de gemeente die betrekking hebben op het bedrijfsleven blijven monitoren
  • Het OPB hecht veel belang aan een intensief contact met de ‘Bedrijfscontactfunctionaris’ (BCF) bij de gemeente. De BCF is binnen de gemeente de contactpersoon voor het bedrijfsleven. Overleg, informatie-uitwisseling en meedenken kenmerken het overleg met de BCF.
  • Het OPB streeft naar lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Rioolheffingen voor bedrijven en WOZ-tarieven voor niet-woningen moeten vergelijkbaar worden met heffingen voor particulieren
  • Het OPB is van mening dat de toeristenbelasting moet worden ingezet ten behoeve van stimulering van recreatie en toerisme. De opbrengsten kunnen in een fonds worden gestort, waaruit projecten worden gefinancierd. Gemeenteraad en ondernemers bepalen welke projecten prioriteit krijgen.

Ondernemersvereniging Lienden Ommeren Ingen
De Hofstede 51
4033 BV LIENDEN

Ondernemersvereniging Buren
Herenstraat 18
4116 BK BUREN

Ondernemersvereniging Doejenburg
Doejenburg 19
4024 HE ECK EN WIEL

Ondernemersvereniging De Hofstede
De Hofstede 45
4033 BV  LIENDEN

Ondernemers Platform Buren   |   De Hofstede 51  |  4033 BV Lienden  |   0344-600 770  |   info@ondernemersplatformburen.nl